Arbetsmiljöpolicy för Bil Dahls anläggningar i Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå och Luleå

Vi ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett systematiskt sätt som leder till förbättrad psykisk, social och fysisk arbetsmiljö. Vi ska erbjuda varje anställd en stimulerande arbetsmiljö där personalen trivs och fungerar väl i sitt arbete.

Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador orsakat av arbetet. Därför ska vi sträva efter att:

* Använda säker utrustning samt utforma lokaler och arbetsprocesser så att de väl uppfyller arbetsmiljölagar och myndighetskrav
* Aktivt verka för att minimera risker vid användning av hälsofarliga kemikalier
* Alla anställda har god kunskap om arbetsmiljön och om vilka risker de utsätt för i sitt arbete.
* Alla anställda tilldelas de resurser och befogenheter som behövs för att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt.

Vi ska utreda eventuella arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som behövs. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företaget totala verksamhet. Det betyder att arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.

Fastställd den 27 januari 2004
Leif Dahl, VD

Miljöpolicy

Bil Dahl ska utföra service och reparationer samt sälja bilar och reservdelar till kunder med hög kvalité och så liten miljöpåverkan som är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt.

Miljöarbetet ska kännetecknas av förebyggande åtgärder och vi ska minst uppfylla de krav lagstiftningen ställer på oss. För att ständigt förbättra oss ska vi:

* utnyttja resurser effektivt så att användningen av varor, material och energi hela tiden reduceras i förhållande till verksamhetens storlek
* källsortera avfall enligt prioriteringen 1) återanvändning 2) återvinning 3) förbränning 4) deponi
* vid inköp tänka på varan/tjänstens miljöpåverkan och om det är möjligt byta ut de varor/tjänster som är mest miljöskadliga mot mindre miljöskadliga alternativ
* hantera oljor och andra kemikalier så att negativ påverkan på hälsa och miljö minimeras
* ställa relevanta krav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners för att påverka dem till att miljöanpassa verksamheten och produkter.
* arbeta förebyggande för att undvika incidenter och olyckor
* visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete

Fastställd den 24 september 2003.
Leif Dahl

Kvalitetspolicy Bil Dahl i Umeå – Övik AB, såsom kontrollorgan SWEDAC

Bil Dahl i Umeå – Övik AB följer regelverk till nytta för kunden.

Bil Dahl i Umeå – Övik AB skall, i enlighet med gällande föreskrifter och certifieringsordningar, utföra kontrollarbeten (Egna Reparationer, Hastighetsregulatorer och Färdskrivare) på ett sådant sätt att förtroende skapas och bibehålls för vår verksamhet.

Bil Dahl i Umeå – Övik AB skall fatta rätt beslut i rätt tid till rätt pris för kunden.

Bil Dahl i Umeå AB skall uppfattas av sina kunder som ett för dem värdeskapande, sakligt och objektivt kontrollorgan med stor erfarenhet, hög kompetens, uppskattad servicenivå och tydlig prissättning för de uppdrag och tjänster vi utför.

Bil Dahl i Umeå – Övik AB uppfyller kraven för ackreditering till nytta för kunden.

Bil Dahl i Umeå – Övik AB skall upprätthålla den av Swedac erhållna ackrediteringen för kontrollarbeten inom relevanta områden och därmed uppfylla alla krav.

Bil Dahl i Umeå – Övik AB skall erbjuda anställda i verksamheten en målinriktad kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och ett aktivt medbestämmande samt använda material och hjälpmedel i verksamheten som inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljö.

Bil Dahl i Umeå – Övik AB, kvalitetspolicy, leder till långvarigt och utvecklande samarbete med våra kunder och vår omvärld. Kvalitetspolicyn används för ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Leif Dahl
VD